Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelang Ens 2021

Hierbij nodigen wij leden en andere belangstellenden uit voor de algemene ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelang Ens.
De vergadering stond gepland in maart 2021, maar is vanwege de landelijke Corona (Covid-19) adviezen verplaatst naar september.

U vindt hier het Jaarverslag 2020
Hier vindt u de Notulen_jaarvergaderingDorpsbelang_2020

Datum: Woensdag 22 september 2021
Locatie: Wapen van Ens, Baan 1A, 8307 AS Ens
Tijd: Ontvangst vanaf 19.45, start vergadering om 20.00

Extra afspraken i.v.m. corona:
• Gelieve vooraf aan te melden voor maandag 20 september via de email (dorpsbelangens@hotmail.com) of telefonisch via tel. nr.: 06 36 56 63 30
• De zitplaatsen in de zaal zijn ingericht op de anderhalve meter afstand.

Programma
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen jaarvergadering 30 september 2020 (Baanbreker september 2021 en website www.ens-nop.nl)
4. Jaarverslag over 2020 (Baanbreker september 2021 en website www.ens-nop.nl)
5. Vooruitblik 2021/2022: presentatie door diverse bestuursleden
6. Rekening en verantwoording van de penningmeester.
Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid
7. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar:
• Mw. Harnita Jansen (algemeen lid)
• Dhr. Manfred van ’t Erve (vice-voorzitter)
Herkiesbaar:
• Mw. Naila Tigchelaar in de functie van voorzitter
Het bestuur draagt de volgende kandidaten voor:
• Mw. Loes Wink (vice-voorzitter)
• Mw. Michella Bunt (algemeen lid)
• Dhr. Erwin Pol (algemeen lid)
• Dhr. Jos Campmans (algemeen lid)
(Tegen) kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering, ondertekend door minstens 5 leden.
8. Rondvraag
9. Sluiting jaarvergadering.

Met vriendelijke groet en graag tot ziens,
Dorpsbelang Ens (Waterkant 45, 8307 AB Ens, dorpsbelangens@hotmail.com)

Menu