Kritische reactie op Lelystad Airport

Het ministerie van I&M houdt tot 2 november een internetconsultatie (digitale peiling) over Lelystad Airport. Iedereen die dat wil, kan reageren. Gemeente Noordoostpolder maakt van deze gelegenheid gebruik om haar zorgen uit te spreken over de tot nu toe gemaakte afspraken. Ook dringt ze aan op nieuw onderzoek, een meetnetwerk en hogere vliegroutes.

Afspraken zijn gemaakt op basis van onjuiste gegevens.
Onlangs werd bekend dat het ministerie verkeerde berekeningen heeft gemaakt wat betreft de geluidsproductie. Wij verzoeken het ministerie om nieuw onderzoek te doen op basis van de juiste gegevens en deze te verwerken in een nieuwe MER (milieueffectrapportage).

Aansluitroutes onderzoeken in een MER (milieueffectrapportage)
Voor de aansluitroutes, die over onze gemeente lopen, hoeft volgens het ministerie wettelijk geen MER-beoordeling te komen. Wij dringen er bij het ministerie op aan om de effecten op de milieukwaliteit en de leefbaarheid toch te onderzoeken in een MER. Vanuit de gedachte van de toekomstige Omgevingswet, waarin vooraf belangen worden afgewogen, vinden wij dat de rijksoverheid hierin het goede voorbeeld hoort te geven.

Uitgaan van daadwerkelijke hinder door een meetnetwerk
Meetgegevens leveren een juister beeld op van de geluidsproductie dan berekeningen. De gemeente verzoekt het ministerie te zorgen voor een dekkend meetnetwerk. Als blijkt dat geluidsnormen worden overschreden dan zal het ministerie actie moeten ondernemen.

Herindeling van het luchtruim
Het langdurig laag vliegen boven de leefomgeving van onze inwoners vinden we onwenselijk. We dringen er daarom bij het ministerie op aan om zo snel mogelijk het luchtruim opnieuw in te delen. Als de aansluit- en aanvliegroutes aangepast worden dan vinden we dit alleen acceptabel als er hoger over Noordoostpolder wordt gevlogen.

Menu